ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com.ng sale!
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
.ng sale!
₦10,000
1 سال
₦10,000
1 سال
₦10,000
1 سال
.com hot!
₦4,000
1 سال
₦4,000
1 سال
₦4,000
1 سال
.net hot!
₦5,500
1 سال
₦5,500
1 سال
₦5,500
1 سال
.org hot!
₦4,350
1 سال
₦4,350
1 سال
₦4,350
1 سال
.biz new!
₦7,000
1 سال
₦7,000
1 سال
₦7,000
1 سال
.info new!
₦6,200
1 سال
₦6,200
1 سال
₦6,200
1 سال
.education new!
₦9,000
1 سال
₦9,000
1 سال
₦9,000
1 سال
.co.uk sale!
₦4,400
1 سال
₦4,400
1 سال
₦4,400
1 سال
.ca
₦7,000
1 سال
₦7,000
1 سال
₦7,000
1 سال
.africa sale!
₦8,000
1 سال
₦8,000
1 سال
₦8,000
1 سال
.training
₦13,500
1 سال
₦13,500
1 سال
₦13,500
1 سال
.car sale!
₦1,300,000
1 سال
₦1,300,000
1 سال
₦1,300,000
1 سال
.live sale!
₦10,200
1 سال
₦10,200
1 سال
₦11,200
1 سال
.uk sale!
₦4,400
1 سال
₦4,400
1 سال
₦5,100
1 سال
.digital
₦14,000
1 سال
₦14,000
1 سال
₦14,000
1 سال
.net.ng
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
.sch.ng
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
.gov.ng
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
.or.ng
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
.mobi.ng
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
.info.ng
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
.tech
₦20,000
1 سال
₦20,000
1 سال
₦20,000
1 سال
.edu.ng
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
₦1,100
1 سال
.online
₦5,400
1 سال
N/A
₦15,200
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains